เงื่อนไขการบริการ

การเลือกแบบบ้านและการให้คําปรึกษา

เรามีทีมงานมืออาชีพที่สามารถออกแบบบ้านให้ตรงตามความต้องการของผู้อยู่อาศัยได้อย่างแท้จริง บ้านของ นิฟตี้โฮม ทุกหลัง ถูกออกแบบด้วยความปราณีตสวยงามโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้อยู่อาศัยเป็นสำคัญ

แบบบ้านใหม่ (New Design)

เพื่อบ้านที่มีความโดเด่นและมีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใคร ท่านเพียงแค่แจ้งความต้องการเบื้องต้น บริษัทฯเรามีทีมวิศวกร/สถาปนิกที่มากด้วยประสบการณ์ เป็นที่ปรึกษา เพื่อจัดทำแบบเสมือนจริง (3D) เสนอให้ท่านเห็นภาพที่ใกล้เคียงกับความต้องการมากที่สุด พร้อมทั้งจัดทำใบเสนอราคาการก่อสร้างเบื้องต้นเพื่อประกอบการตัดสินใจให้กับท่าน

แบบบ้านของท่าน (By Owner)

หากท่านมีแบบบ้านอยู่แล้ว บริษัทฯยินดีให้คำปรึกษาถึงความเป็นไปได้ในการก่อสร้าง พร้อมประเมินราคา โดยใช้โครงสร้างและวัสดุมาตรฐานของบริษัทฯ เสนอเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ

การสำรวจที่ดินและการจัดทำแบบก่อสร้าง

เมื่อท่านได้เลือกแบบบ้านตามที่ต้องการแล้วทางบริษัทฯ จะดำเนินการสำรวจสถานที่ก่อสร้าง และวางผังบริเวณ เพื่อเตรียมงานก่อสร้างตามเงื่อนไข โดยจะแจ้งผลการสำรวจที่ดินและวางผังบริเวณให้ท่านทราบภายใน 7-15 วัน

การทำสัญญา

เมื่อสรุปแบบบ้านและราคาก่อสร้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทฯจะนัดเซ็นสัญญา โดยในสัญญาจะระบุระยะเวลาปลูกสร้าง ค่างวดที่ต้องชำระ และหน้าที่รับผิดชอบระหว่างท่านกับบริษัทฯ

การเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มงาน

โดยทั่วไปเมื่อเซ็นสัญญาเรียบร้อยแล้ว ท่านและบริษัทฯจะมีการเตรียมความพร้อมก่อนปลูกสร้าง ดังนี้

 1. ท่านเตรียมที่ดินในการก่อสร้าง เช่น ถมดิน, รื้อถอนบ้านเก่า, เคลียร์ต้นไม้ ต้นหญ้า และทางเข้าออก ฯลฯ
 2. ขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำการปลูกสร้าง
 3. เลือกวัสดุตามรูปแบบมาตรฐาน เช่น เลือกสีบ้าน, เลือกสีหลังคา, ลายกระเบื้อง ฯลฯ กับทางบริษัทฯ
 4. การจัดทำรายการเปลี่ยนแปลงงานก่อสร้าง
 5. ทำข้อตกลงยืนยันความประสงค์ในการขอประปา-ไฟฟ้าถาวร

(ทั้งนี้ อาจมีเพิ่มเติมในกรณีพิเศษ ซึ่งบริษัทฯจะระบุในผลสำรวจเป็นกรณีไป)

บริการก่อนเริ่มงาน

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ท่าน นิฟตี้โฮม ยินดีบริการยื่นเรื่องขออนุญาตทางด้านงานก่อสร้าง แก่หน่วยงานราชการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม รายละเอียดดังต่อไปนี้

 • ยื่นเรื่องขออนุญาตปลูกสร้าง เพื่อให้บ้านของท่านสามารถก่อสร้างได้ถูกต้องตามเทศบัญญัติ ตลอดจนใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินงานราชการต่างๆ สู่กระบวนการก่อสร้างในขั้นตอนถัดไป
 • ​ยื่นเรื่องขอใช้น้ำประปาและไฟฟ้าชั่วคราว บริษัทฯจะเป็นผู้ขออนุญาตใช้น้ำประปาและไฟฟ้าชั่วคราว สำหรับใช้ในงานก่อสร้าง โดยบริษัทฯรับผิดชอบค่า ไฟฟ้า-ประปา ทั้งหมด ระหว่างงานก่อสร้าง

การยื่นเรื่องขอบ้านเลขที่

เมื่องานก่อสร้างดำเนินการสู่ขั้นตอนการฉาบปูน, ติดบานหน้าต่าง ระหว่างนี้ทางบริษัทฯจะเป็นผู้ดำเนินการขอเลขที่บ้านให้แก่ท่าน เพื่อเตรียมพร้อมในการเข้าอยู่อาศัยในอนาคต

หมายเหตุ

 • ค่าใช้จ่ายอื่นนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมขอติดตั้งมิเตอร์ชั่วคราว ท่านเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกิน
 • ค่าใช้จ่ายในการขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าถาวร และค่าใช้จ่ายในการติดตั้งมิเตอร์ประปาถาวรของการประปานครหลวง ท่านเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด ตามมาตรฐานของการไฟฟ้า และตามมาตรฐานของประปานครหลวงที่กำหนดไว้ ซึ่งบริษัทฯ จะเป็นผู้ดำเนินการให้ท่านโดยไม่คิดค่าบริการ
 • กรณีน้ำบาดาลทั่วไปและน้ำประปา ที่ขึ้นกับองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) หรือการประปาส่วนภูมิภาค ท่านต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขอติดตั้งมิเตอร์ประปา (ค่ามิเตอร์, ค่าประกันการใช้น้ำ, ค่าท่อ, ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าดำเนินการของ อบต.) โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้ดำเนินการให้ และรับผิดชอบค่าน้ำที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้างของบริษัทฯ

การดำเนินการก่อสร้าง

บริษัทฯมีขั้นตอนการดำเนินการก่อสร้างโดยสังเขป ดังนี้:-

 1. บริษัทฯ ดำเนินการขอประปาและไฟฟ้าชั่วคราว เพื่อใช้ในระหว่างการก่อสร้าง
 2. เริ่มงานตอกเสาเข็ม, หล่อตอม่อ, ติดตั้งเสาคานสำเร็จรูป, ประกอบพิธีขึ้นเสาเอก (กรณีที่ลูกค้าต้องการ)
 3. ติดตั้งโครงหลังคา และวางพื้นสำเร็จรูป, หล่อคอนกรีต เชื่อมเสากับคานสำเร็จรูป
 4. มุงหลังคา, เทพื้น ค.ส.ล. ทับหน้าพื้นสำเร็จรูป และนัดหมายเพื่อให้ท่านดำเนินการเลือกกระเบื้องและสุขภัณฑ์
 5. เริ่มก่ออิฐผนังงานฉาบปูน แต่งแนว, ตั้งวงกบ และก่อสร้างเสาเข็ม
 6. เริ่มงานสุขาภิบาล, พื้นภายนอก และงานสถาปัตยกรรม รวมถึงรายละเอียดอื่นๆ อาทิ ปูกระเบื้อง, งานกระจก, งานบันได, ฝ้า, เพดานภายใน, สีภายในบางส่วน, สีภายนอกและปูพื้นภายใน พร้อมทั้งแจ้งให้ท่านจัดหาโคมไฟ และส่งไปยังสถานที่ก่อสร้าง
 7. เก็บงานส่วนที่เหลือ ได้แก่ งานติดตั้งสวิตซ์, ปลั๊ก, ดวงโคม, ระบบประปา, สุขภัณฑ์ และท่อระบายน้ำ
 8. ทำความสะอาดบ้าน ทั้งภายนอกและภายใน
 9. ตรวจสอบสภาพครั้งสุดท้าย
 10. ท่านตรวจสอบบ้านร่วมกับตัวแทนของบริษัทฯ และรับมอบบ้าน ถ้ามีการแก้ไขจะดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อย จนเป็นที่พอใจ

การปิดงาน

เมื่อบริษัทฯก่อสร้างบ้านของท่านมาถึงงวดสุดท้าย และได้เก็บงานเสร็จสิ้นตามสัญญา บริษัทฯจะจัดส่งจดหมายแจ้งให้ท่านทราบ โดยท่านสามารถตอบกลับรายการที่ท่านต้องการให้บริษัทฯแก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) โดยบริษัทฯจะดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมให้กับท่านภายใน 7 วัน หลังจากได้รับเอกสารการแก้ไขเพิ่มเติม หรือนัดวิศวกรควบคุมงานไปรับรายการ ณ สถานที่ ที่ท่านนัดหมาย เพื่อให้บริษัทฯได้ดำเนินการแก้ไขงานครั้งสุดท้ายก่อนการรับมอบบ้าน

ส่วนการรับมอบบ้านนั้น เมื่อบริษัทฯแก้ไขงานตามรายการที่ท่านแจ้งตอบกลับมายังบริษัทฯแล้วเสร็จ ตัวแทนบริษัทฯจะทำการนัดหมายให้ทำการลงนามรับมอบบ้าน เพื่อเป็นการปิดงานก่อสร้าง จากนั้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีจะสรุปค่าใช้จ่ายสิ้นสุดโครงการให้กับท่าน โดยเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าจะชี้แจงขั้นตอนการรับประกันผลงานหลังได้รับมอบบ้าน พร้อมชี้แจงขั้นตอนการรับมอบบ้าน, เอกสารรับประกันผลงาน และกุญแจบ้าน ตลอดจนเอกสารสำคัญทางราชการต่างๆ

การชำระเงิน

บริษัทฯแบ่งการชำระเงินค่าสร้างบ้านเป็นงวดงานดังต่อไปนี้  (รายละเอียดดังระบุในสัญญา)

เงินงวดที่ 1: เมื่อเซ็นสัญญาก่อสร้าง
เงินงวดที่ 2: เมื่อตอกเสาเข็มแล้วเสร็จ
เงินงวดที่ 3: เมื่อทำงานวางฐานราก, โครงสร้าง, เสาคานชั้นล่าง, ชั้นสอง , เทพื้นคอนกรีต (ยกเว้นห้องน้ำชั้นล่าง) แล้วเสร็จ
เงินงวดที่ 4: เมื่อเทคอนกรีต คานพื้นเสาชั้น 2 และบันได คานเสริมเหล็ก (เฉพาะกรณีมีดาดฟ้าและบันได คานเสริมเหล็ก) แล้วเสร็จ
เงินงวดที่ 5: โครงหลังคา มุงหลังคา (เฉพาะส่วนที่ไม่ติดขัดกับงานปูน) ก่ออิฐ ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง (ยกเว้นวงกบอลูมิเนียม) ประปาภายในบ้าน แล้วเสร็จ
เงินงวดที่ 6: เมื่องานฉาบปูน, เดินสายไฟฟ้า, ฝ้าภายใน, ปูกระเบื้อง, ผนัง และมุงหลังคาทั้งหมดแล้วเสร็จ
เงินงวดที่ 7: เมื่องานติดตั้งบันได และปูวัสดุผิวพื้น (ยกเว้นพื้นลามิเนต, พื้นไม้สำเร็จรูปและพรม) แล้วเสร็จ
เงินงวดที่ 8: เมื่อทำงานทาสี, ติดตั้งสุขภัณฑ์, ดวงโคม, ตู้เมนไฟฟ้า, ถังบำบัดน้ำเสีย และเก็บงานทั้งหมดแล้วเสร็จ

การรับประกันและบริการหลังจากปลูกสร้างบ้าน

เพื่อความสบายใจ และคลายความกังวลแก่ลูกค้าคนสำคัญ นิฟตี้โฮม มีการรับประกันและบริการหลังการปลูกสร้าง ดังนี้

การรับประกันที่มีระยะเวลา 1 ปี

 • รับประกันคุณภาพตัวอาคารภายในและภายนอก
 • รับประกันรอยร้าวปูนฉาบพร้อมบริการซ่อมแซม
 • รับประกันวัสดุปูพื้นผิวและผนังหลุดร่อน
 • รับประกันไฟฟ้าลัดวงจร
 • รับประกันน้ำประปารั่วซึม
 • รับประกันการอุดตันของระบบสุขาภิบาล

การรับประกันที่มีระยะเวลา  3 – 5 ปี

รับประกันกรณีหลังคารั่วซึม หรือการแตกร้าวของแผ่นหลังคา 5 ปี (สำหรับหลังคา Metal Sheet รับประกัน 3 ปี)

หมายเหตุ* เงื่อนไขการรับประกัน เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

Call Now Buttonโทรเลย